Bezpieczeństwo

Monitoring w miejscu pracy? Jakie wymogi trzeba spełnić?

Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Monitoring w miejscu pracy? Jakie wymogi trzeba spełnić?

Pla­nu­jesz insta­la­cję moni­to­ringu w swo­jej fir­mie? Dowiedz się, kiedy możesz to zrobić, a także poznaj przepisy, jakie będą Cię obowiązywać

Kiedy możesz zainstalować monitoring w miejscu pracy

Zanim zadzwo­nisz do firmy insta­la­cyj­nej w celu podłączenia kamer monitoringu, naj­pierw dopil­nuj, aby ich dzia­ła­nie było w zgo­dzie z zasa­dami kodeksu pracy i wytycz­nymi, jakie on na Cie­bie nakłada. Kodeks prze­wi­duje moż­li­wość mon­tażu kamer w zakła­dzie pracy tylko i wyłącz­nie w sytu­acji, w któ­rej okre­śla to Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Roz­po­rzą­dze­nie pre­cy­zyj­nie wymie­nia sytu­acje, w jakich dopusz­cza ono mon­taż moni­to­ringu na tere­nie zakładu pracy, i podyk­to­wane jest potrzebą: 

  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników;
  • ochrony mienia;
  • kontroli produkcji;
  • zachowania w tajemnicy informacji przedsiębiorcy (tj. informacji, których ujawnienie mogłoby narazić przedsiębiorcę na szkody).

Jeżeli Twoją inten­cją jest kon­trola jako­ści pracy pra­cow­ni­ków, mon­taż kamer w tym celu będzie wbrew prawu pracy i nie­le­galny. Tylko sto­sowne uza­sad­nie­nie sank­cjo­nuje jego zasto­so­wa­nie. Wów­czas obowiązkowo poin­for­muj o tym fak­cie swo­ich pra­cow­ni­ków, najlepiej z dwu­ty­go­dnio­wym wyprze­dze­niem. Jed­nak nawet wtedy wiedz, że nagry­wa­nie wszel­kich roz­mów w ogóle nie jest moż­liwe.

Pańskie oko konia tuczy. Zakładasz monitoring? Zrób to, ale zgodnie z prawem

Zwróć uwagę, aby zamie­rzony sku­tek osią­gnąć spo­so­bami naj­mniej inge­ru­ją­cymi w pry­wat­ność pra­cu­ją­cych u Cie­bie osób. Jeżeli jest to moż­liwe, wybierz takie roz­wią­za­nie, którego środ­ki tech­nicz­ne będą współ­mierne do celu, w jakim ma być ono zasto­so­wane.

Nie­za­leż­nie od zasad­no­ści decy­zji o wpro­wa­dze­niu moni­to­ringu w fir­mie, którą zarzą­dzasz, dopil­nuj, aby pomiesz­cze­nia, w któ­rych zamon­to­wane zostaną kamery, były wyraź­nie ozna­czone i czytelne dla wszystkich pra­cu­ją­cych osób. Pra­cow­nicy muszą mieć świa­do­mość, że w miej­scu, w któ­rym się znaj­dują, wpro­wa­dzono moni­to­ring. Powi­nie­neś zamie­ścić też infor­ma­cje doty­czące celu, zakresu i zasto­so­wa­nia moni­to­ringu. 

Nagra­nia z moni­to­ringu możesz prze­cho­wy­wać nie dłu­żej niż przez trzy mie­siące, chyba że dobrowolnie usu­niesz je przed upły­wem gwa­ran­to­wa­nego ustawą okresu. Jedynie nagrania sta­no­wiące dowód w postę­po­wa­niu sądo­wym mogą być gromadzone przez dłuższy czas. Jeżeli jako przed­się­biorca uznasz, że jest taka zasadność, czas gro­ma­dze­nia nagrań prze­dłuża się do czasu pra­wo­moc­nego zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia. 

RODO. Udziel pra­cow­ni­kowi wszel­kich infor­ma­cji, jeśli o to poprosi

Kolej­nym roz­po­rzą­dze­niem regu­lu­ją­cym zasady prze­twa­rza­nia danych za pomocą kamer są Wytyczne 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo Wersja 2.0 przyjęta w dniu 29 stycznia 2020 r. Dyrektywy te mówią, że pod­czas nagry­wa­nia pra­cow­ni­ków docho­dzi do prze­twa­rza­nia ich danych oso­bo­wych, co wymaga sto­so­wa­nia się do posta­no­wień ww. ustawy.

Decy­du­jąc się na mon­taż moni­to­ringu, postaraj się o takie roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne, które Twojemu zakła­dowi pracy zapew­nią bez­pie­czeń­stwo, równocześnie gwarantując pry­wat­ność pra­cow­ni­kom. Przy­kła­dami takich tech­no­lo­gii są sys­temy umoż­li­wia­jące masko­wa­nie lub mie­sza­nie obsza­rów, które nie są istotne dla fragmentu obję­tego nad­zo­rem. 

Pamię­taj, że pra­cow­nik, który objęty jest moni­to­rin­giem, ma prawo uzy­skać od admi­ni­stra­tora infor­ma­cje, czy jego dane oso­bowe gro­ma­dzone są w związku z dzia­ła­ją­cym moni­to­rin­giem. Może zażą­dać wszel­kich infor­ma­cji na temat celo­wo­ści zbie­ra­nia tych danych, rodzaju danych oraz odbior­ców, jakim są lub będą one prze­ka­zy­wane. Pra­cow­nik ma prawo do wszel­kich infor­ma­cji, jakie gwa­ran­tuje mu art. 15 ust. 1 RODO. W takiej sytu­acji admi­ni­stra­tor zobo­wią­zany jest dostar­czyć oso­bie, któ­rej dane doty­czą, kopię jej danych oso­bo­wych, jakie pod­le­gają prze­twa­rza­niu, w tym dupli­kat nagrań moni­to­ringu.

zdj. główne: Michał Jakubowski/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*