Aktualności

Brak chipów – jakie branże ucierpią najbardziej?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis
Brak chipów – jakie branże ucierpią najbardziej?

Pomimo prze­wi­dy­wań, pan­de­mia COVID-19 zamiast ogra­ni­czyć, wzmo­gła zapo­trze­bo­wa­nie na elek­tro­nikę. Pro­du­cenci nie nadą­żają z pro­duk­cją urzą­dzeń, a brak chi­pów sta­nowi dla nich poważny pro­blem. 

W związku z bra­kiem ukła­dów sca­lo­nych na rynku wielu pro­du­cen­tów elek­tro­niki zatrzy­muje pro­duk­cję. Pro­blem dotknął rów­nież branżę moto­ry­za­cyjną, gdzie wydłu­żony czas ocze­ki­wa­nia dopro­wa­dził do wzro­stu cen samo­cho­dów. 

Kto ucierpi, kto zyska?

Pomimo prze­wi­dy­wa­nych spad­ków zwią­za­nych z pan­de­mią COVID-19 w zeszłym roku branża elek­tro­niczna odnio­sła rekor­dowe zyski. Zmu­szeni do pracy w domach ludzie kupo­wali moni­tory i kom­pu­tery. Jed­no­cze­śnie w wol­nym cza­sie szu­kali roz­rywki w świe­cie mediów i gier. 

Pan­de­mia koro­na­wi­rusa przy­nio­sła ogra­ni­cze­nie w pro­duk­cji fabryk nie­pew­nych dal­szego roz­woju sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej i jego wpływu na biznes. Zer­wane w cza­sie pierw­szej fali pan­de­mii łań­cu­chy dostaw trudno jest odbu­do­wać i wró­cić do pełni mocy pro­duk­cyj­nych. 

Układy sca­lone pro­du­kuje się dla wyświe­tla­czy LCD w lap­to­pach, moni­to­rach i tele­wi­zo­rach. Dziś wyko­rzy­stuje się je rów­nież w prze­my­śle AGD, np. przy pro­dukcji lodówek typu smart. Branża moto­ry­za­cyjna wyko­rzy­stuje je dla wyświe­tla­czy mon­to­wa­nych od wielu lat w samo­cho­dach. Sony, Micro­soft i Nin­tendo mają pro­blemy z zaopa­trze­niem skle­pów w swoje urzą­dze­nia.

Zdj. główne: Adi Goldstein/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*