BudownictwoProdukcja i maszyny

W jaki spo­sób odtłusz­czać ściany przed malo­wa­niem?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
W jaki spo­sób odtłusz­czać ściany przed malo­wa­niem?

Remon­tu­jąc czy odna­wia­jąc miesz­ka­nie, warto zasto­so­wać się do rad fachow­ców. Spraw­dzone metody spra­wią, że efekt naszej pracy będzie lep­szy i trwal­szy. Dla­tego umyj ściany, zanim je poma­lu­jesz. 

Dla­czego to takie ważne? 

Jeśli masz już wybrany kolor farby, to oprócz zabez­pie­cze­nia miesz­ka­nia folią malar­ską i taśmą masku­jącą czas na mycie ścian. Farba nało­żona na umytą ścianę ma lep­szą przy­czep­ność, a jej powłoka więk­szą trwa­łość. Wpływa to na este­tykę, gdyż powierzch­nia ściany zostaje pokryta rów­no­mier­nie. 

Mydło malar­skie – łatwo­ do­stępne i nie­dro­gie 

Naj­prost­szym spo­so­bem na umy­cie ścian jest wyko­rzy­sta­nie mydła malar­skiego. To tani i łatwo dostępny śro­dek, który kupisz w skle­pie budow­la­nym, czy z arty­ku­łami che­micz­nymi. Powi­nie­neś je dostać wszę­dzie tam, gdzie sprze­da­wane są farby. Ma ono kon­sy­sten­cję pasty, którą po roz­cień­cze­niu z wodą, nało­żysz na ścianę sze­ro­kim pędz­lem, tzw. ław­kow­cem. 

Ścianę zmy­wasz zmo­czoną ścierką i cze­kasz, aż wyschnie. Na szczę­ście w okresie letnim jest ciepło, więc można szeroko otworzyć okna – dzięki temu ściana wyschnie znacznie szybciej niż gdybyś robił to jesienią czy zimą. Dopiero kiedy jej powierzch­nia jest sucha, możesz przy­stą­pić do malo­wa­nia. W przy­padku dużych zabru­dzeń powtórz ten pro­ces dwu­krot­nie. 

Mydło malar­skie nie tylko do ścian 

Mydło malar­skie możesz także wykorzystać do umycia podłóg, które zabrudziły się farbą bądź klejem. Możesz nim także umyć meble oraz narzędzia. Cza­sem pro­du­cenci farb zalecają uży­cie spe­cjal­nych farb wzmac­nia­ją­cych powierzch­nię, które izolują od zabru­dzeń na ścia­nach. 

Bez­pieczne dla Cie­bie i eko­lo­giczne 

Mydło malar­skie jest cał­ko­wi­cie bez­pieczne zarówno dla ludzi, jak i śro­do­wi­ska. Nie zawiera domie­szek sub­stan­cji zapa­cho­wych czy bar­wią­cych. Dzięki odczy­nowi alka­licz­nemu zapo­biega powsta­wa­niu grzyba na ścia­nach. Na rynku są też dostępne pre­pa­raty do czysz­cze­nia ścian, jed­nak pro­dukty te są droż­sze. 

Roz­pusz­czal­nik nie. Szare mydło tak

Pamię­taj, aby nie czy­ścić ścian roz­pusz­czal­ni­kami, ben­zyną, czy roz­cień­czal­ni­kami, które w więk­szo­ści przy­pad­ków nie są odtłusz­cza­czami. Możesz nato­miast użyć sza­rego mydła, które jest sku­teczne i pomoże Ci usu­nąć zabru­dze­nia ze ścian. 

Zdjęcie główne: Ivan Samkov/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*