MotoryzacjaProdukcja i maszyny

Jak sfinansować zakup auta do firmy?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Jak sfinansować zakup auta do firmy?

Przy­go­tuj się na zakup nowego samo­chodu do firmy. Skorzystaj z okazji oraz poznaj naj­lep­sze źró­dła finan­so­wa­nia Two­jego auta z salonu. 

Ustal prio­ry­tety. Określ budżet. Szu­kaj oka­zji

Zakup auta pro­sto z salonu wiąże się ze spo­rym wydat­kiem, pomimo tego z każ­dym rokiem coraz więk­sza liczba klien­tów odwie­dza salony moto­ry­za­cyjne. Poszukujesz nie­za­wod­nego narzę­dzia pracy, z gwa­ran­cją i peł­nym ser­wi­sem? Poznaj formy opłacenia zakupu nowego samo­chodu i pew­nie doje­dź na każde spo­tka­nie bizne­sowe.  

Ustal potrzeby oraz jakie środ­ki zamie­rzasz prze­zna­czyć na zakup nowego auta. Zna­jąc prze­zna­cze­nie samo­chodu i pla­no­wane roczne prze­biegi, zna­cząco zawę­zisz poszu­ki­wa­nia. Pamiętaj o kosz­tach eks­plo­ata­cji, jakie przyj­dzie Ci opła­cać przez kolejne lata jego użyt­ko­wa­nia. 

Rozważ zakup auta demon­stra­cyj­nego lub wstrzy­maj się z zaku­pem do wyprze­daży rocz­nika. Dzięki temu, w zależ­no­ści od oferty, zaosz­czę­dzisz nawet kil­ka­dzie­siąt tysięcy zło­tych. Prze­znacz zatem czas na przejrzenie rynku i znajdź naj­lep­szą ofertę.

Weź kre­dyt, gotówkę zainwestuj

Kupu­jąc auto za gotówkę, zamra­żasz pie­nią­dze, jakie mogą pomóc w roz­woju Two­jego biznesu. Wzięcie kre­dytu i zakup samo­chodu na raty pozwoli zain­we­sto­wać pie­nią­dze w roz­wój firmy.  

Banki wyma­gają cza­sem wpłaty wła­snej, co wiąże się z przed­sta­wie­niem dowo­dów potwier­dza­ją­cych wia­ry­god­ność finan­sową firmy. Zwłasz­cza młode firmy mogą napo­tkać trud­no­ści w speł­nie­niu tego warunku. Koszt takiego kre­dytu będzie niż­szy niż kre­dytu kon­sump­cyj­nego, gdyż zaku­pione auto zabez­pie­cza zacią­gany kredyt.

Inną moż­li­wo­ścią skre­dytowania zakupu samo­chodu jest kre­dyt jed­no­ra­zowy w for­mie 50/50 albo 60/40. Po włą­cze­niu połowy lub 60 % war­to­ści samo­chodu pozo­stała kwota wpła­cana jest w ciągu usta­lo­nego w umo­wie ter­minu. Na ogół kre­dyt ten będzie nie­opro­cen­to­wany.

Leasing. Wykup auto lub weź kolejne

Leasing samo­chodu jest alter­na­tywą dla Tych, którym trudno uzy­skać kredyt. Cechuje go uła­twiony pro­ces przy­zna­wa­nia, bez obni­że­nia wia­ry­god­no­ści kre­dy­to­wej. Umoż­li­wia to zacią­gnię­cie kre­dytu w przy­szło­ści. Koszty ser­wisu i ubez­pie­cze­nia auta opłaca firma leasin­gowa. 

Zawie­ra­jąc umowę leasin­go­wą, uisz­czasz opłatę wstępną wyno­szącą na ogół dzie­sięć pro­cent war­to­ści auta. Koń­cząc opła­ca­nie mie­sięcz­nych rat leasin­go­wych, możesz wyku­pić auto lub oddać fir­mie leasin­go­wej i wziąć kolejne. 

Wyna­jem dłu­go­ter­mi­nowy. Jeszcze prościej 

Skorzystaj z wyna­jmu dłu­go­ter­mi­nowego i wygodnej formy roz­li­cze­nia się oraz z dogodnych warun­ków użyt­ko­wa­nia samo­chodu. W tej opcji wszyst­kie koszty pokrywa firma wynaj­mu­jąca, która zaj­muje się ser­wi­sem, ubez­pie­cze­niem, naprawą samo­chodu oraz zaku­pem i wymianą opon. Twój koszt to mie­sięcz­na rata wynajmu i paliwo. 

Zapłacisz niższą ratę kredytu, ale bez możliwości końcowego wyku­pu. Dodatkowo obowiązywać Cię będzie limit kilo­me­trów i udział wła­sny w szko­dzie. 

Przeczytaj też: https://industrialy.pl/produkcja-i-maszyny/nowe-technologie-usprawnia-ruch-na-warszawskich-ulicach/

Zdjęcie główne: Raten-Kauf/pixabay.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*