InwestycjePrzemysł 4.0

Cyfryzacja w firmie. Od czego zacząć?

Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis
Cyfryzacja w firmie. Od czego zacząć?

Czym jest cyfryzacja przedsiębiorstw. Jak czwarta rewolucja przemysłowa odmieni światowy biznes, jak zmieni sposób wykonywania pracy. 

Dlaczego cyfryzacja przedsiębiorstwa jest tak ważna dla dalszego rozwoju organizacji 

Cyfry­za­cja jest roz­wią­za­niem holi­stycz­nym – wie­lo­płasz­czy­zno­wym, które poprzez infor­ma­ty­za­cję wszyst­kich komó­rek wspie­ra pro­cesy zarzą­dza­nia orga­ni­zmem, jakim jest przed­się­bior­stwo. Poprzez opty­malne wyko­rzy­sta­nie zaso­bów przy­czynia się do jego roz­woju. To roz­wią­za­nie na miarę XXI wieku i krok milowy w roz­woju biznesu.

Efekt, jaki udaje się osią­gnąć dzięki niemu, to obni­że­nie kosz­tów pro­duk­cji oraz kosz­tów maga­zy­no­wa­nia. Kon­cept ten pozwala wyklu­czyć słabe fazy pro­ce­sów łań­cu­cha pro­duk­cji i pro­ce­sów zarzą­dza­nia przed­się­bior­stwem. Daje to fir­mie moż­li­wość zaję­cia lep­szej pozy­cji na rynku i przy­śpie­sza jej dal­szą eks­pan­sję.

Analiza pro­ce­sów i skuteczna komunikacja 

Wyko­rzy­sta­nie poten­cjału cyfry­za­cji pozwala skró­cić czas przy­go­to­wy­wa­nia pla­nów prze­my­sło­wych. Bie­żąca ana­liza zmian ryn­ko­wych dostraja pro­cesy pro­duk­cyjne, regu­lu­jąc moce prze­ro­bowe sto­sow­nie do aktu­al­nej sytu­acji. Konieczna jest jed­nak wza­jemna komu­ni­ka­cja wszyst­kich ogniw łań­cu­cha pro­duk­cji i opty­mal­nego wyko­rzy­stana zaso­bów przed­się­bior­stwa.

Wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa

Pro­cesy uspraw­nie­niowe, jakie wiążą się z cyfry­za­cją przed­się­bior­stwa to m.in. sku­teczne zarzą­dza­nie par­kiem maszy­no­wym firmy wraz z określeniem praw­do­po­do­bień­stwa uszko­dzeń maszyn. Mak­sy­ma­li­zuje to zdol­no­ści pro­duk­cyjne i redu­kuje koszty pono­szo­ne w przy­padku poważ­nej awa­rii.

Pla­no­wa­nie har­mo­no­gra­mów prac jest mak­sy­mal­nym wyko­rzy­sta­niem poten­cjału parku maszy­no­wego przez zapo­bie­ga­nie prze­sto­jom w pro­duk­cji. Samo­kon­trola pracy wła­snej maszyn pozwala na zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści. Dzięki takim moż­li­wo­ściom przed­się­bior­stwo w gospo­darce 4.0 może zapo­bie­gać stra­tom pół­fa­bry­ka­tów, skra­ca­jąc czas dostaw pro­du­ko­wa­nych towa­rów.

Dysponowanie zasobami i regulacja zapotrzebowań

Digi­ta­li­za­cja firmy regu­luje gospo­darkę mediów uży­wa­nych na potrzeby zakładu pracy. Taka poli­tyka jest zgodna z ideą opłaty moco­wej, jaka weszła w życie począt­kiem stycz­nia 2021. Pow­stała ona z potrzeby utrzy­my­wa­nia ela­stycz­nych rezerw, z których można skorzystać w cza­sie naj­więk­szego zapo­trze­bo­wa­nia na prąd.

Algo­rytmy i ucze­nie maszy­nowe pozwoli orga­ni­za­cji ade­kwat­nie dopa­so­wać moc i obni­żyć wydatki na media. Moż­li­wość komu­ni­ko­wa­nia się ze sobą poje­dyn­czych pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych jest w sta­nie roz­wią­zać pro­blem sta­nów maga­zy­no­wych poprzez ich regu­la­cję, co opty­ma­li­zuje wiel­kość powierzchni maga­zy­no­wej.

Od czego zacząć proces digitalizacji przedsiębiorstwa 

Przed przy­stą­pie­niem do cyfry­za­cji przed­się­bior­stwa należy usta­lić wizję deter­mi­nu­jącą jej zasto­so­wa­nie. Usta­le­nie sce­na­riu­sza dal­szych prac zależy od spo­sobu ich wyko­na­nia. Mogą one być zle­cone fir­mie zewnętrz­nej albo zre­ali­zo­wane w zakre­sie wła­snym.

Bezw­zględ­nie powo­dze­nie tej zmiany wyma­gać będzie od naszych pra­cow­ni­ków zaan­ga­żo­wa­nia i świa­do­mo­ści celu pro­jektu.

Korzy­sta­jąc z wie­dzy spe­cja­li­stów, naj­le­piej dopa­su­jemy roz­wią­za­nie do potrzeb naszej orga­ni­za­cji. Z kolei opie­ra­jąc się tylko na wie­dzy swoich pra­cow­ni­ków, ryzy­ku­jemy nie­bez­pie­czeń­stwo zatrzy­ma­nia pro­jektu, wyni­ka­jące z ich nie­kom­pe­ten­cji. 

Skła­dowe deter­mi­nu­jące poprawne zdi­gi­ta­li­zo­wa­nie firmy obej­muje koor­dy­na­cję pro­ce­sów i efek­tywne osią­ga­nie zamie­rzo­nych celów. Rów­no­le­gle upo­rząd­ko­wane pro­cesy są łatwo ska­lo­walne i pozwa­lają na szyb­szą eks­pan­sję przed­się­bior­stwa. 

W celu kon­troli pod­pi­sów elek­tro­nicz­nych i wery­fi­ka­cji praw­nej należy powo­łać dział jako­ści i prze­nieść wszelką doku­men­ta­cję na plat­formę elek­tro­niczną. Nato­miast wzrost efek­tyw­no­ści będzie moż­liwy poprzez zarzą­dza­nie kom­pe­ten­cjami i roz­wo­jem pra­cow­ni­ków. 

Kom­pa­sem pro­wa­dzą­cym orga­ni­za­cję przez kolejne etapy dzia­łań roz­woju będzie inwen­ta­ry­za­cja pro­ce­sów, usta­le­nie potrzeb i ocze­ki­wań pra­cow­ni­ków, i kolej­no­ści zadań ze względu na ich waż­ność i wpływ na pro­cesy pro­duk­cyjne.

Zdj. główne: Ondřej Neduchal/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*